KFC RHODIENNE DE HOEK 2024-2025

10-06-2024
Club

Geachte ouder(s),
Cher(s) parent(s)

Beste speler(s),
Cher(s) joueur(s),

 

Zoals jullie weten zijn wij al een paar jaar bezig met de reorganisatie van de club. 

Dit vergt veel aanpassingen op vele niveaus. De hoeksteen voor de visie die we hebben met de jeugdwerking was het behalen van ons IP label voor de komende 3 seizoenen, dit hebben we dankzij de onuitputbare inzet van de mensen in de jeugdstructuur dit seizoen opnieuw behaald.

Dit was een belangrijke eerste stap, maar hier willen we het niet bij houden, wij willen verder evolueren naar de normen die van een club met deze status verwacht worden.

En om dit allemaal te verwezenlijken zijn wij een aantal zaken aan het implementeren vanaf het komende seizoen, zowel structureel (waar jullie in se minder van gaan merken) als in de praktijk. 

Onze analyse van de jeugdwerking en zijn kosten van de voorbije 2 seizoenen, en de stappen die we willen zetten, hebben helaas tot gevolg dat wij genoodzaakt zijn het lidgeld te verhogen, dit is iets dat wij al vroeger hadden moeten doen om financieel gezond te blijven, maar we vonden het belangrijk om ons eerst te verzekeren van ons vernieuwd IP label.

De grootste aanpassing is dat er vanaf de middenbouw tweewekelijks een extra training zal aangeboden worden dewelke toegankelijk zal zijn voor alle spelers van de middenbouw en de bovenbouw. Meer info hieromtrent zal u kunnen terugvinden in PSD.

Ook structureel staan wij voor de uitdaging om extra stappen te zetten om ons op die manier een vaste waarde te mogen gaan noemen tussen de IP clubs.

Wij blijven op zoek naar gediplomeerde trainers om ons team te versterken, wij hebben tevens nood aan een paar nieuwe profielen binnen de jeugdwerking om een completere begeleiding te kunnen garanderen en te voldoen aan de eisen van Voetbal Vlaanderen.

Wij zijn ons bewust dat de verhoging van het lidgeld niet de populairste mededeling en beslissing is maar dat het wel essentieel is om het verdere bestaan en de evolutie van KFC Rhodienne-De Hoek te vrijwaren

 

Comme vous le savez, nous sommes en train de réorganiser le club depuis quelques années. Cela nécessite de nombreux ajustements à plusieurs niveaux. La pierre angulaire de la vision que nous avons pour les jeunes était d'obtenir notre label IP pour les trois prochaines saisons, ce que nous avons encore fait cette saison grâce aux efforts inépuisables des membres de la structure des jeunes. Il s'agit d'un premier pas important, mais nous ne voulons pas nous arrêter là, nous voulons continuer à évoluer pour atteindre les normes attendues d'un club ayant ce statut. Pour y parvenir, nous allons mettre en œuvre un certain nombre de choses à partir de la saison prochaine, tant sur le plan structurel (que vous remarquerez moins en se) que sur le plan pratique. Notre analyse du fonctionnement des jeunes et de ses coûts au cours des deux dernières saisons, ainsi que les mesures que nous voulons prendre, nous ont malheureusement obligés à augmenter les cotisations des membres, ce que nous aurions dû faire plus tôt pour rester financièrement sains, mais nous avons estimé qu'il était important de garantir d'abord le renouvellement de notre label IP.

Le changement le plus important est qu'à partir des U10, une séance d'entraînement supplémentaire sera proposée tous les quinze jours, accessible à tous les joueurs U10-U11-U12-U13-U14-U15-U16-U17. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans le PSD.

Sur le plan structurel, nous sommes également confrontés au défi de prendre des mesures supplémentaires pour devenir une valeur fixe parmi les clubs IP.

Nous sommes toujours à la recherche d'entraîneurs qualifiés pour renforcer notre équipe, nous avons également besoin de quelques nouveaux profils au sein de l'équipe des jeunes pour garantir un encadrement plus complet et répondre aux exigences de Voetbal Vlaanderen.

Nous sommes conscients que l'augmentation des cotisations n'est pas l'annonce et la décision la plus populaire, mais elle est essentielle pour garantir la pérennité et l'évolution du KFC Rhodienne-De Hoek.

 

Op het menu Au menu
 • Lidgeld 2024/2025
 • Betaling
 • Startpakket : Uitrusting voor alle leden
 • Pro Soccer Data
 • Ploegafgevaardigden
 • Start van het seizoen 
 • Trainingsschema
 • Zomerstage
 • Infoavond 
 • Cotisation 2024/2025
 • Paiement
 • Paquet de départ : Équipements pour tous les membres
 • Pro Soccer Data
 • Délégués
 • Début de la saison
 • Programme d’entraînement 
 • Stage d’été
 • Soirée d'information 
Download het document Télécharger le document

 

 

Het bestuur
La direction

Laatste nieuws